Mẫu hợp đồng thuê nhà đất mới nhất

trần tú

New member
Xác minh
#1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT
Hôm nay: ngày……tháng……năm…….
Địa điểm: ………………………………………………………………………………………………………………
Căn cứ Luật Đất đai ngày….tháng…năm….của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chúng tôi gồm có:
BÊN CHO THUÊ ĐẤT ( Bên A):
Họ và tên Ông (bà) : …………………………………………………………………………………..
Ngày / tháng/ năm sinh: ……………………………………………………………
CMND số: ……………… cấp ngày ………………….. tại nơi ……………
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………
Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………
Nghề nghiệp:.……………………………………………………………………………………………….
BÊN THUÊ ĐẤT ( Bên B):
Họ và tên : ………………………………………………………………………………………..
CMND số: …………………cấp ngày …………………. Tại nơi…………………..
Hộ khẩu:..…………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………
Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ làm việc:…………………………………………………………………………………………
Số điện thoại liên lạc:.………………………………………………………………………………..
Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………….
Hai bên chúng tôi thỏa thuận giao kết hợp đồng thuê nhà ở với nội dung sau đây:
Điều 1: Đối tượng hợp đồng
 • Thửa đất có diện tích:…………………..m2
 • Loại đất:……………………………………………………………………………………………………………..
 • Hạng đất (nếu có):…………………………………………………………………………………………….
 • Thửa đất số:……………………………………………………………………………………………………….
 • Tờ bản đồ:………………………………………………………………………………………………………….
 • Thời hạn sử dụng đất:……………………………………………………………………………….
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: …ngày cấp……tháng…….năm…do…….
………………………………………………………………………………
Tài sản có gắn liền với đất (nếu có):
Điều 2: Cam kết hợp đồng
 • Thời hạn cho thuê đất từ ngày…..tháng….năm……đến ngày…..tháng…….năm…….
 • Số tiền thuê đất (bằng số):………Đ/ m2 (ha)/ năm(tháng)
 • Số tiền thuê đất (bằng chữ):………………………………………………………………………………………………..
 • Số tiền cọc (nếu có):………………………………………………………………………………………………………………
 • Thời điểm bên B thanh toán cho bên A:…………………………………………………………………………
 • Phương thức thanh toán các bên:…………………………………………………………………………………….
Điều 3: Bên thuê đất (bên B) cam kết
 • Bên B phải trả tiền cho bên A đúng số tiền, thời điểm và hình thức thanh toán đã cam kết trong hợp đồng.
 • Bên thuê đất (bên B) phải sử dụng đúng mục đích, đúng ranh giới phần đất và không được hủy hoại làm giảm giá trị sử dụng của đất.
 • Khi hết hạn thuê phải trả đất lại cho bên A đúng hiện trạng đã giao kết trong hợp đồng.
Điều 4: Bên cho thuê đất (bên A) cam kết
 • Bên A cam kết bàn giao đất đúng thời gian, diện tích đất đã giao kết trong hợp đồng.
 • Có trách nhiệm làm sổ đỏ với cơ quan pháp lý và giao cho bên B sau ngày…..tháng……năm.
Hợp đồng này được hình thành ngày….tháng….năm…… Được lập thành ba bản, mỗi bên giữ một bản và một bản gửi đến các cơ quan Công chứng Nhà nước giữ.
Bên nào không thưc hiện theo đúng giao kết trong hợp đồng sẽ phải bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.
BÊN THUÊ ĐẤT BÊN CHO THUÊ ĐẤT
(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)
Trên đây là mẫu hợp đồng cho thuê đất mà luatdat.com xin tư vấn cho bạn tham khảo!
 
Top